Kloakarbejde

Entreprenørfirmaet

JPK ApS

Skovbjergvej 5B, 7280 Sdr. Felding

Tlf: 40268825 - mail@jpkkloak.dk


Kloakarbejde

Rotter


De er desværre overalt... de lede rotter! Og typisk opdager du dem ved, at der er underlige huller i dine bede, at din indkørsel synker eller at dine afløb i huset ikke rigtig trækker mere. Vi har mange års erfaring i at "spotte en rotte", og vi kan ofte med tv-inspektionskamera hurtigt lokalisere hvad rotterne har gnavet i. 

Når vi har repareret din kloak, vejleder vi dig også i, hvordan du fremover undgår de små bæster. Det kan f.eks. være ved at montere et rotte-stop. Vi har nemlig også en uddannet rotte-spærre-montør.Etablering af kloak


Skal der etableres nye kloakker på grund af nybyggeri eller tilbygninger, løser vi opgaven efter alle fagets regler.

På landet og i sommerhusområder kan afløbsinstallationen ofte ikke tilsluttes en hovedkloak. Her kan vi i stedet anlægge et

minirenseanlæg eller et nedsivningsanlæg.


På billedet etableres skelbrønd ved en ældre villa.

Nedsivning eller minirenseanlæg?


Bor du i et område, hvor der ikke er tilslutning til offentlig kloak - typisk ude på landet med små bysamfund, spredt bebyggelse, sommerhuse og andre tyndt beboede områder - skal spildevandet fra boliger håndteres på anden vis. Afhængig af jordbundsforhold og placering af grund og bygninger, kan der etableret enten nedsivning eller minirenseanlæg.


Et nedsivningsanlæg er i princippet blot afledning af spildevandet til naturlig rensning i jorden. Er jordbundsforholdene i orden, sker nedbrydning af mikroorganismer helt naturligt; fosfater bindes i en vis udstrækning til jordpartiklerne og miljøfremmede stoffer nedbrydes i en vis udstrækning også, da der er tale om nedbrydninger under iltrige forhold. Selve spildevandet føres til nedsivningsanlægget via 2 parallelt løbende sivestrenge efter at have passeret en bundfældningstank, hvor fysiske partikler sorteres fra. En bundfældningstank skal tømmes efter behov - minimum 1 gang årligt. Efter bundfældningstanken fordeles spildevandet til sivestrengene enten via en fordelerbrønd eller via pumpebrønd ved tryknedsivningsanlæg.


Alternativt kan etableres et minirenseanlæg. Ved biologisk minirenseanlæg forstås et system, hvor spildevandet kommer ind i et lukket system, hvor det gennem iltning og bakteriel nedbrydning renses for alle skadelige stoffer, så det til slut risikofrit kan ledes ud i naturen (sø, å, andet vandløb eller vådområde).


Det lyder alt sammen meget teknisk - men bare rolig: Vi har stor erfaring i etablering af nedsivning og minirenseanlæg, og kender de sidste nye regler og materialer. Så ring til os og få en snak om hvad der er den fornuftigste løsning på netop DIN grund.Separering af regn- og spildevand


Vi er specialister i separering af regn- og spildevand. Flere kommuner, fx Herning kommune, stiller krav til boligejere om, at de skal separere deres regn- og spildevand. Det kan gøres på mange måder.


Et kloaknet i dårlig tilstand kombineret med en vækst i befæstede arealer og mere nedbør ad gangen udgør store udfordringer i de danske kommuner. Kloakkerne er simpelthen ikke dimensioneret til vores tid – de er ikke store nok til at aflede de øgede vandmængder. Derfor skal mange boligejere nu selv tage stilling til, hvordan de skiller sig af med både regn- og spildevand.


Mange huse har i dag ét rørsystem, der leder både regn- og spildevand fra hus og terrasser til hovedledningen under villavejen. I fremtiden skal de to typer vand separeres. Skal du have separeret regn- og spildevand, så kommer vi gerne ud og giver et tilbud på opgaven.Renovering af kloakker

Entreprenørfirmaet JPK udfører kloakarbejde som indebærer f.eks. udskiftning af rør, punktreparationer, sletning af brønde osv. Ejer Jan Pilgaard Kristensen er uddannet kloakmester, og har en bred viden indenfor kloakrenovering.


Vi har TV inspektions udstyr, så vi uden at grave, kan lokalisere evt. problemer.

Før renovering...

Udskiftning af gammelt betonrør med pvc.

Efter renovering...

Ny pvc rensebrønd er etableret